سئو ارزان

نمونه کار لینک سازی «دکتر یاب»

آدرس وبسایت
doctor-yab.ir
نوع پروژه
لینک سازی
پکیج استفاده شده
لینک سازی لایه ای نقره‌ای
تاریخ رتبه کلمات
۲۴ دیماه ۱۳۹۸

نمونه کار خرید بک لینککلمات پروژه جهت لینک سازی:

 1. دکتر گوارش خوب در تهران
 2. مغز و اعصاب تهران
 3. متخصص زنان کرج
 4. بهترین دکتر مغز و اعصاب مشهد
 5. متخصص مغز و اعصاب شیراز
 6. فوق تخصص گوارش در تهران
 7. دکتر زنان خوب در کرج
 8. مغز و اعصاب مشهد
 9. دکتر زنان خوب در کرمان
 10. متخصص مغز و اعصاب اصفهان
 11. متخصص مغز و اعصاب خوب در اصفهان

پس از اعمال پکیج لینک سازی لایه ای، رتبه تمامی کلمات وبسایت دکتر یاب در گوگل بهبود پیدا کرد.

نحوه پیشرفت کلمات پس از اعمال پکیج لینک سازی هرمی

 1. کلمه «دکتر گوارش خوب در تهران»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۲
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۱
  نمودار تغییر رتبه:
  لینک سازی لایه ای
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 2. کلمه «مغز و اعصاب تهران»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۵
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۱
  نمودار تغییر رتبه:
  دکتر یاب 2
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
   
 3. کلمه «متخصص زنان کرج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۸
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۲
  نمودار تغییر رتبه:
  دکتریاب 2
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 4. کلمه «بهترین دکتر مغز و اعصاب مشهد»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۸
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۳
  نمودار تغییر رتبه:
  بهترین دکتر مغز و اعصاب مشهد لینک سازی
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 5. کلمه «متخصص مغز و اعصاب شیراز»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰۰ – ۱۰۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۸
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۴
  نمودار تغییر رتبه:
  بک لینک متخصص مغز و اعصاب شیراز
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 6. کلمه «فوق تخصص گوارش در تهران»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰۰ – ۱۰۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۹
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۴
  نمودار تغییر رتبه:
  فوق تخصص گوارش در تهران
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 7. کلمه «دکتر زنان خوب در کرج»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۶
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۲
  نمودار تغییر رتبه:
  دکتر زنان خوب در کرج
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 8. کلمه «مغز و اعصاب مشهد»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۹
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۵
  نمودار تغییر رتبه:
  مغز و اعصاب مشهد
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 9. کلمه «دکتر زنان خوب در کرمان»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی: ۹
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۲
  نمودار تغییر رتبه:
  دکتر زنان خوب در کرمان
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 10. کلمه «متخصص مغز و اعصاب اصفهان»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی:۱۱
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۶
  نمودار تغییر رتبه:
  متخصص مغز و اعصاب اصفهان
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید
 11. کلمه «متخصص مغز و اعصاب خوب در اصفهان»
  تعداد جستجوی ماهانه در گوگل: ۱۰۰ – ۱۰
  رتبه قبل از اعمال پکیج لینک سازی:۱۰
  رتبه پس از اعمال پکیج لینک سازی: ۶
  نمودار تغییر رتبه:
  متخصص مغز و اعصاب خوب در اصفهان
  برای مشاهده تصویر بالا به صورت کامل بر روی آن کلیک کنید